Trợ cấp thất nghiệp có được lĩnh 1 lần không?

   Nhiều người trong quá trình hưởng bảo hiểm thất nghiệp xin được việc mới hoặc để tránh mất thời gian đi lại, chờ đợi, họ có nhu cầu hưởng một lần khoản tiền này. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật không cho phép hưởng một lần.

Trợ cấp thất nghiệp có được lĩnh 1 lần không?

   Nhiều người trong quá trình hưởng bảo hiểm thất nghiệp xin được việc mới hoặc để tránh mất thời gian đi lại, chờ đợi, họ có nhu cầu hưởng một lần khoản tiền này. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật không cho phép hưởng một lần.

   Theo quy định tại Luật Việc làm 2013, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ khi người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền hoặc trường hợp bất khả kháng.

   Có được nhận bảo hiểm thất nghiệp một lần hay không?

   Có được nhận bảo hiểm thất nghiệp một lần hay không?

   Kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên trong thời hạn 05 ngày làm việc. Từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi phải chi trả trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động.

   Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng.

   Như vậy, trợ cấp thất nghiệp được chi trả theo từng tháng và sẽ chấm dứt, tạm ngừng… trong một số trường hợp và không được lĩnh một lần.

 

 

Bình luận