Dịch vụ thầu khoán

DỊCH VỤ GIA CÔNG HÀNG HÓA-KHOÁN CÔNG ĐOẠN

   Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao.

Xem thêm

Pages