Xây dựng bậc lương nhân viên thế nào cho đúng?

Mọi người ơi bên công ty bên em đang định đăng ký thang lương nhưng cấp bậc của công ty em thì hơi rối. Nhân viên văn phòng thì không có bậc, chỉ tăng lương đầu năm. Nhân viên bán hàng thì có 4 bậc. Trưởng cửa hàng có 3 bậc; trong đó bậc 1 có thêm 2 bậc nhỏ; bậc 2 có 3 bậc nhỏ và bậc 3 có 2 bậc nhỏ. Em không biết phải xây dựng thế nào?

 

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có ý kiến như sau:

               

Việc xây dựng thang lương, bảng lương của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động 2012 và Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ, trong đó số bậc trong thang lương, bảng lương do doanh nghiệp quyết định, nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc do Chính phủ quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP như: khoảng cách giữa các bậc liền kề tối thiểu 5%; mức lương công việc qua đạo cao hơn ít nhất 7% so với lương tối thiểu vùng; mức lương công việc có điều kiện nặng nhọc, độc hại hoặc đặc biệt nặng, độc hại cao hơn ít nhất 5% hoặc 7% so với mức lương của công việc có điều kiện bình thường./.

Bình luận